Players

Name: Dong-Xu, Hang
Nickname: Alielie
Origin: China
Alielie (Dong-Xu, Hang)

Team:
Bilibili Gamingjunior