Players

Name: Wen-Chuan, Hsieh
Nickname: ArJuan
Origin: Taiwan
ArJuan (Wen-Chuan, Hsieh)

Team:
Machi crew