Players

Name: Yu, Gong
Nickname: Assam1
Origin: China
Assam1 (Yu, Gong)