Players

Name: Guo, Yu Tong
Nickname: Banana
Origin: China
Banana (Guo, Yu Tong)