Players

Name: Yu-Chao, Feng
Nickname: Bandao
Origin: China
Bandao (Yu-Chao, Feng)

Team:
JingNetGame