Players

Name: Nguyễn Lâm, Việt Sinh
Nickname: Biob
Origin: Unknown
Biob (Nguyễn Lâm, Việt Sinh)