Players

Name: Hongri, Fang
Nickname: Da7
Origin: China
Da7 (Hongri, Fang)