Players

Name: Gui-Ping, Hu
Nickname: Dou
Origin: Unknown
Dou (Gui-Ping, Hu)