Players

Name: Yi-Hao, Shih
Nickname: Fluidwind
Origin: Taiwan
Fluidwind (Yi-Hao, Shih)