Players

Name: Quách , Đăng Phi
Nickname: Heaven
Origin: Vietnam
Heaven (Quách , Đăng Phi)

Team:
Cherry Gaming