Players

Name: Qi-Jie, Jiang
Nickname: JQJ
Origin: Unknown
JQJ (Qi-Jie, Jiang)