Players

Name: Đăng Khương, Lê Võ
Nickname: KingJ
Origin: Vietnam
KingJ (Đăng Khương, Lê Võ)