Players

Name: Qu, Run-Fan
Nickname: Lazy
Origin: China
Lazy (Qu, Run-Fan)