Players

Name: Kobayashi, Yuya
Nickname: Lem0n
Origin: Japan
Gender: male
Lem0n (Kobayashi, Yuya)

Team:
Rascal Jester

Former Teams:
Pentagram (Japan)
Rascal Jester