Players

Name: Su, Yu Chen
Nickname: NaiG
Origin: Unknown
NaiG (Su, Yu Chen)