Players

Name: Phạm Vũ, Khánh Toàn
Nickname: Qeo
Origin: Unknown
Qeo (Phạm Vũ, Khánh Toàn)