Players

Name: Sheng-Bo, Lin
Nickname: s1aytrue
Origin: China
s1aytrue (Sheng-Bo, Lin)